Regulamin sklepu internetowego Beauty & Me§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie pod adresem www.beautyandme.pl jest prowadzony przez spółkę Kreogy z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 12/14 lok. 43, 00-132 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758124, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252770651, numer Regon: 38182800500000.

Dane kontaktowe:

1) adres pocztowy:

Kreogy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14 lok. 43
00-132 Warszawa

2) adres poczty elektronicznej: kontakt@beautyandme.pl

3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 577 901 146 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz).

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są̨ wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć́:

1) Kreogy - Kreogy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 12/14 lok. 43, 00-132 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758124, o kapitale zakładowym w wysokości 70.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252770651, numer Regon: 38182800500000;
2)
Sklep internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Kreogy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.beautyandme.pl;
3)
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę̨ 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność́ do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają̨ zdolność́ prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
4)
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Kreogy niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
5)
Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Kreogy skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
6)
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
8)
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość́ towaru znajdującego się̨ w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Kreogy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się̨ w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postepowania reklamacyjnego.
Wszystkie towary znajdujące się̨ w asortymencie Sklepu internetowego są̨ fabrycznie nowe.

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień́, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań́ technicznych:
  1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2) posiadanie przeglądarki internetowej:
  a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub
  b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną̨ obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
  3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  4) zalecana minimalna rozdzielczość́ ekranu 1360 x 1024 pikseli.
  W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Kreogy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Kreogy zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL.

 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6) niepodejmowania działań́ polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. Kreogy świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.beautyandme.pl.

 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się̨.

 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 4. Klient może przeglądać́ asortyment Sklepu internetowego, a także składać́ zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość́: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, realizacji otrzymanych kodów rabatowych.

 5. Klient może zarejestrować́ Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.beautyandme.pl zakładki „Zaloguj się” lub może zarejestrować́ Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się̨ i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć́ przycisk „Zapisz”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Kreogy wysłana wiadomość́ potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować́ się̨ do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 9. Klient może wypowiedzieć́ umowę̨ o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Kreogy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beautyandme.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Kreogy wskazany w § 1 punkt 1.1 Regulaminu, zadania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

 10. Kreogy może wypowiedzieć́ umowę̨ o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą̨:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Kreogy może złożyć́ oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którakolwiek ze Stron, jak również̇ rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którakolwiek ze Stron, jak również̇ rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.§ 3 Składanie zamówień́

 1. Klient może dokonać́ zakupu towaru znajdującego się̨ w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą̨ być́ składane dwadzieścia cztery godziny na dobę̨ przez siedem dni w tygodniu przez stronę̨ internetową Sklepu internetowego www.beautyandme.pl.

 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się̨ i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również̇ podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako opcjonalne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.beautyandme.pl skompletować́ zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić́ formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić́ i przesłać́ zamówienie przez naciśniecie na przycisk „Potwierdź́ zakup”. Naciśniecie na przycisk „potwierdź́ zakup” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty oraz przekierowanie na stronę płatności.

 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśniecie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się̨ w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Po naciśnięciu na przycisk „Dalej”, Klient wybiera sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

 1. W formularzu zamówienia należy wskazać́:
  1) imię̨ i nazwisko oraz adres Klienta,
  2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być́ dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być́ dostarczony na inny adres niż adres Klienta
  Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć́ zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się̨ do Sklepu internetowego.

 2. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać́ dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.beautyandme.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zmówienia. Są̨ to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić́ wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 4. W trakcie procedury składania zamówienia – aż̇ do momentu naciśnięcia na przycisk „potwierdź́ zakup”, Klient ma możliwość́ modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oraz dokonanie płatności oznacza złożenie Kreogy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.

 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Kreogy wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Kreogy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Kreogy. Potwierdzenie, udostepnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

 7. Świadczenie przez Kreogy usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień́ na towary oferowane przez Kreogy za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Kreogy albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.§ 4 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są̨ w złotych polskich i są̨ cenami brutto, tj. zawierają̨ podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają̨ kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są̨ każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość́ zamówienia obejmuje cenę̨ towaru oraz koszty jego dostarczenia.

 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są̨ na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są̨ przy prezentowanym towarze.

 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą̨ ulegać́ zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.§ 5 Realizacja zamówień́, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są̨ dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Aktualnie dostępne sposoby dostawy oraz jej koszty są̨ prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed złożeniem zamówienia.

 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są̨ dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

 4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi maksymalnie 7 dni roboczych.

 5. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są̨ dostarczane wraz z wystawioną przez Kreogy fakturą obejmującą przedmiot zamówienia.§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę̨ na odległość́, może w terminie 14 dni odstąpić́ od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się̨:

1) dla umowy, w wykonaniu której Kreogy wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę̨ trzecią inną niż̇ przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są̨ dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić́ od umowy informując Kreogy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Kreogy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14 lok. 43, 00-132 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@beautyandme.pl.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość́, umowę̨ uważa się̨ za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Kreogy przyjął jego ofertę̨, oferta przestaje wiązać́.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek odesłać towar Kreogy niezwłocznie, nie później jednak niż̇ w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Kreogy o odstąpieniu od umowy.

 5. Konsument zobowiązany jest ponieść́ bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Kreogy niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Kreogy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Kreogy może wstrzymać́ się̨ ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność́ za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż̇ było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę̨ za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę̨ utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5) w której przedmiotem świadczenia są̨ rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają̨ nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.§ 7 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Kreogy jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Kreogy ponosi wobec Klientów odpowiedzialność́ za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Reklamacja może zostać́ złożona przez Klienta na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Kreogy: Kreogy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14 lok. 43, 00-132 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja”.

 3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię̨ i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać́ wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać́ odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę̨ nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę̨ jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć́ Kreogy dowód zakupu towaru.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć́ wadliwy towar do miejsca wskazanego w §8 punkt 2 niniejszego Regulaminu.

 5. Kreogy rozpatrzy i ustosunkuje się̨ do reklamacji niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 6. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać́ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: <kontakt@beautyandme.pl.

 7. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać́ w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać́ wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać́ odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż̇ adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Kreogy zwróci się̨ do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są̨ w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadow e_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Kreogy, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kreogy:
  1) zwrócenie się̨ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Kreogy przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  2) uprawniony jest do zwrócenia się̨ do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postepowania w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postepowania w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują̨ właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: www.wiih.org.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się̨ na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 5. Wykaz instytucji zajmujących się̨ pozasądowym rozwiazywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się̨ zajmują̨ dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również̇ punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiazywania sporów konsumenckich, do zadań́ którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich.

 6. Konsument może skorzystać́ z platformy internetowego systemu rozwiazywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

 7. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́ jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić́ zgodę̨ na postępowanie. Kreogy wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów z Konsumentami.§ 9 Newsletter

 1. Klient może wyrazić́ zgodę̨ na otrzymywanie Newsletteru udostępnianego przez Kreogy. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę̨ na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Kreogy, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Kreogy. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić́ wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować́ z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się̨”.§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Kreogy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-132, ul. Grzybowska 12/14 lok. 43.

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres kontakt@beautyandme.pl.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą̨ na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie internetowym oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.

 5. Dane osobowe będą̨ przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.

 6. Dane osobowe przekazywać́ będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również̇ realizujących dostawę̨ towaru.

 7. Każdy Klient ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć́ zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, które są̨ przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofniecie zgody nie będzie wpływać́ na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

 9. Kreogy może wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są̨ zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta i pozwalają̨ na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 10. Pliki cookies są̨ wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Klienta. Zgodna może zostać́ wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego.

 11. Klient może również̇ w każdym czasie ograniczyć́ lub wyłączyć́ cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się̨ jednak zdarzyć́, że korzystanie ze Sklepu internetowego będzie mniej wydajne.§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są̨ w języku polskim.

 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.beautyandme.pl, odnoszące się̨ do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią̨ oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.)

 3. Kreogy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć́ lub wyłączyć́ jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Kreogy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.beautyandme.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.

 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą̨ realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2017 r., poz. 683).

Ustawienia

Udostępnij

Menu

Utwórz darmowe konto aby dodawać ulubione przedmioty.

Zarejestruj się